งานทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้

1.  งานทะเบียนนิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

     ได้แก่ ข้อมูลนิสิตใหม่ การลงทะเบียนเรียน การจัดทำตารางสอนตารางสอบสำหรับการลงทะเบียน    เรียน รหัสกลุ่มรายวิชา ข้อมูลจำนวนหน่วยกิตสูงสุดของชั้นปีที่ 4-6  

     การประมวลผลการศึกษา การ  สำเร็จการศึกษา งานคำร้องประเภทต่างๆ   งานเอกสารงานทะเบียนทุกประเภท (CR ต่างๆ)

     (ยกเว้น การประสานงานรับนิสิตใหม่ การสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ใน ความรับผิดชอบของฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะฯ)

2.  งานทะเบียนนิสิตภายในคณะ

     2.1 งานข้อมูลประวัติ/ผลการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

     2.2 สถิติข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนิสิต

     2.3 การประสานงานบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตระดับปริญญาตรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มฯ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ศรว. เป็นต้น

     2.4 งานแนะแนว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ

     2.5 งานตรวจสอบผลการศึกษาทุกชั้นปี/งานจัดทำประกาศรายชื่อนิสิตซึ่งมีสิทธิเข้าสอบการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตขั้นตอนที่ 1-3 และการสอบ MEQs และ งานสำเร็จการศึกษา

     2.6 การตรวจสอบคุณวุฒิ/จัดทำเอกสาร หรือ หนังสือรับรองประเภทต่างๆ ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือรับรองการสมัครสอบ ศรว. MSPE

3.  งานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี

     3.1 จัดทำแฟ้มประวัตินิสิตใหม่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

     3.2 จัดส่งรหัสลงทะเบียนเรียนของนิสิตในความดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ทุกภาคการศึกษา

     3.3 จัดส่งข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน

4.  งานบริหารการจัดสอบข้อเขียนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1-6

5.  งานบริการการศึกษาอื่น

     5.1 ประสานงานการเลือกสถานที่ปฎิบัติงานชดใช้ทุนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

     5.2 งานติดตามรวบรวมเอกสารการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและสมัครสมาชิกแพทยสภา

     5.3 งานตรวจเยี่ยมและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1

 

 

 

 

    

>>> Download เอกสารฉบับเต็ม