ปีการศึกษา 2558 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร

คือ "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)" จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 242 หน่วยกิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสููตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 247 หน่วยกิต