หลักสูตรระดับปริญญาตรี

- ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  new

- ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓new

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต

- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560new

- ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การประเมินเพื่อปริญาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 new

- ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 new

-ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 

-ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนของนิสิต 

-ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การประเมินเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555)new

-ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2558

-ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน

-หนังสือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับพิมพ์ กรกฎาคม 2557) 

-ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบสำหรับนิสิต ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 5; 21 พฤษภาคม 2557 

-ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ผลการศึกษา กรณีนิสิตขาดสอบเนื่องจากป่วย พ.ศ.2557

-ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติกรณีมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ.2557

-ข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2556