ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

* ภาคต้น

- กำหนดการเรียน 

- กำหนดการเรียน 

- รายชื่อนิสิตปี 4/2565

- ตารางวิชาศึกษาทั่วไป

- รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน 

  - ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  - กำหนดการเรียน แก้ไข 
  * ภาคปลาย  
  - กำหนดการเรียน new ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
  - ตารางวิชาศึกษาทั่วไป  - กำหนดการเรียน 
  - ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  - รายชื่อนิสิตปี 5/2565
   - รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน 
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565  กำหนดการเรียน แก้ไข 

กำหนดการเรียน ภาคต้น  

 
 - กำหนดการเรียน ภาคปลาย  ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  - กำหนดการเรียน 
- กำหนดการเรียน ภาคต้น   - รายชื่อนิสิตปี 6/2565
- กำหนดการเรียน ภาคปลาย   - รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน