ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  

* ภาคต้น

- กำหนดการเรียน 

- กำหนดการเรียน

- รายชื่อนิสิตปี 4/2564

- ตารางวิชาศึกษาทั่วไป

- รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

  - ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  - กำหนดการเรียน แก้ไข 
  * ภาคปลาย  
  - กำหนดการเรียน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564
  - ตารางวิชาศึกษาทั่วไป  - กำหนดการเรียน 
  - ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  - รายชื่อนิสิตปี 5/2564
   กำหนดการเรียน ภาคฤดูร้อน   - รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564  - กำหนดการเรียน แก้ไข 

 

- กำหนดการเรียน ภาคต้น 

 

 

  - กำหนดการเรียน ภาคปลาย

 ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

  กำหนดการเรียน ภาคฤดูร้อน  

- กำหนดการเรียน 
ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 - รายชื่อนิสิตปี 6/2564
 - กำหนดการเรียน ภาคต้น  - รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

 - กำหนดการเรียน ภาคปลาย