ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  

* ภาคต้น

-   กำหนดการเรียน    

-   กำหนดการเรียน

-   กำหนดการเรียน ช่วงที่ 2 

-   คู่มือรายวิชา GenED สำหรับนิสิตจุฬาฯ

-   ายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/2563

-   ้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

 -   ายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน 

* ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563  

-   กำหนดการเรียน

-   กำหนดการเรียน 

-   ตารางวิชาการศึกษาทั่วไป

 

-   กำหนดการเรียน ช่วงที่ 2

-   ้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

-   ายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/2563

ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

-   ายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน 

-   กำหนดการเรียน 

ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

 กำหนดการเรียน (แก้ไข 30 ธ.ค.63)  -   กำหนดการเรียน  

ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

-    กำหนดการเรียน ช่วงที่ 2 

-   กำหนดการเรียน ต้น  

-   ายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/2563

-   กำหนดการเรียน ปลาย

 -   ายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน