ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  

* ภาคต้น

-   กำหนดการเรียน

  -  กำหนดการเรียน

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/2562 (intranet)

  -  ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

  -  ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

 

* ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562  

  -  กำหนดการเรียน

-   กำหนดการเรียน

  -  ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/2562 (intranet)

  -  ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษnew

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน
    

ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

  - กำหนดการเรียน

-   กำหนดการเรียน

 

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/2562 (intranet)

ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน
 - กำหนดการเรียน ภาคต้น  
 กำหนดการเรียน ภาคปลายnew