ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561new

* ภาคต้น

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/2561 (intranet)

  -  กำหนดการเรียน

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

  -  ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป

 

  -  ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

 

* ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561new

  -  กำหนดการเรียน

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/2561 (intranet)

  ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

  -  ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

 
   

ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

 

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/2561 (intranet)

ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน