ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

* ภาคต้น

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/2560 (intranet)

  -  กำหนดการเรียน

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนnew

  -  ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป

 

  -  ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

 

* ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

  -  กำหนดการเรียน

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/2560 (intranet)

  -  ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนnew

  -  ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

 
   

ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

 

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/2560 (intranet)

ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

 

-   รหัสรายวิชาเลือก ภาคต้น/2560 (intranet)

 

-   รหัสรายวิชาเลือก ภาคปลาย/2560 (intranet)

 

-   คำอธิบาย “ตอนเรียน”รายวิชาเลือก