ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 

* ภาคต้น

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/2559 (intranet)

  -  กำหนดการเรียน  (ฉบับแก้ไข 15 มิ.ย.59) 

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนnew

  -  ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป 

 

  -  ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

* ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 

  -  กำหนดการเรียนnew

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/2559 (intranet)

  -  ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไปnew

-   รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนnew

  -  ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษnew

 
   

ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 new

ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 

 

-   รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/2559 (intranet)

ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 new

  รายวิชา / รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน new

 

-   รหัสรายวิชาเลือก ภาคต้น/2559 (intranet) new

 

-   รหัสรายวิชาเลือก ภาคปลาย/2559 (intranet)

 

-   คำอธิบาย “ตอนเรียน”รายวิชาเลือก new