-ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 *ภาคต้น 

  - กำหนดการเรียน ฉบับแก้ไข (แก้ไขตอนเรียนรายวิชา Exp Eng I) 

  - ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป

  - ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 *ภาคปลาย

  - กำหนดการเรียน  

  - ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป 

  - ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

* กำหนดการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558new

 

-ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558  

 * กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 

-ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

 * กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 new

 

  * ผลการจัดสรรรายวิชาเลือกชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย/2558 (intranet)   

    ตอนเรียน 1 ทุกรายวิชา

    ยกเว้นรายวิชา 3013336  นิสิตที่เรียนระหว่าง 8 - 18 มี.ค. 59 ลงตอนเรียน 1

                                        นิสิตที่เรียนระหว่าง 21 มี.ค. - 1 เม.ย.59 ลงตอนเรียน 2

 

-ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 

*รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/2558 (intranet)

*รายวิชา/รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

 

-ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 

 *รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/2558 (intranet)

 *รายวิชา/รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

 

-ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 

 *รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/2558  (intranet)

 *รายวิชา/รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

 *รหัสรายวิชาเลือก ภาคต้น/2558 (intranet)  

 *รหัสรายวิชาเลือก ภาคปลาย/2558 (intranet) 

 *คำอธิบายตอนเรียนรายวิชาเลือก