-ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 *ภาคต้น 

  - กำหนดการเรียน

  - ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป

  - ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

 *ภาคปลาย

  - กำหนดการเรียน  

  - ตารางเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป 

  - ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 *ภาคฤดูร้อนnew

 

-ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก่ไข 19 กันยายน 2557)

- กำหนดการเรียน ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2/2557 ฉบับที่ 1

- กำหนดการเรียน ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2/557 ฉบับที่ 2 new

 

-ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 25557

-ผลการจัดสรร รายวิชาเลือก ภาคปลาย/2557 (intranet)  

-กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3/2557 

 

-ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

 *รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/2557 (intranet)

 *รายวิชา/รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

 

-ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557

 *รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/2557 (intranet)

 *รายวิชา/รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

 

-ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

 *รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/2557  (intranet)

 *รายวิชา/รหัสกลุ่มรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

 *รหัสรายวิชาเลือก ภาคปลาย/2557 (intranet)  

 *คำอธิบายตอนเรียนรายวิชาเลือก