ภาควิชากายวิภาคศาสตร์     ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
  ภาควิชาจักษุวิทยา     ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
  ภาควิชาจุลชีววิทยา     ภาควิชาชีวเคมี
  ภาควิชานิติเวชศาสตร์     ภาควิชาปรสิตวิทยา
  ภาควิชาพยาธิวิทยา     ภาควิชาเภสัชวิทยา
  ภาควิชารังสีวิทยา     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร     ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู     ภาควิชาศัลยศาสตร์
  ภาควิชาสรีรวิทยา     ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
  ภาควิชาอายุรศาสตร์     รายวิชาร่วม (ฝ่ายวิชาการ)
  โรงพยาบาลชลบุรี     โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

   

หลักสูตร วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ)

   

วชศาสตร์ฉุกเฉิน

     

เวชศาสตร์ครอบครัว

   

หลักสูตรนานาชาติ