-คำร้อง/แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-คำร้อง/แบบฟอร์มต่างๆ ของงานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ (ระดับปริญญาตรี)

 1. คำร้องทั่วไป

 2. แบบฟอร์ม จท41 คำร้องทั่วไป  (ลงทะเบียนสาย/เพิ่ม หลังกำหนด)

 3. แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ชั้นปีที่ 2 - 6 (กรณีขาดเรียน/ขาดสอบซึ่งไม่ตรงกับสัปดาห์สอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 4. แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย (กรณีขาดเรียน/ขาดสอบกลางภาคของนิสิตชั้นปีที่ 1)

 5. แบบฟอร์ม จท34 (คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต)

 6. คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ลด / ถอน รายวิชาในหลักสูตรแพทยศาlตรบัณฑิต

 7. คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ลด / ถอน รายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับสถาบันร่วมผลิต

 8. คำร้องเรื่องการตัดสินผลการศึกษา (ใบเหลือง สำหรับขอดูคะแนนสอบ)