บันทึกข้อมูลที่อยู่หลังสำเร็จการศึกษาของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564new

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2565 new

- แนวปฏิบัติในการแก้ผลการศึกษา ประกาศจุฬาฯ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการส่งผลการศึกษา พ.ศ.2563 และคำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (จท35)

แนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เรื่อง นโยบาย แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย พ.ศ.2563

ระกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบสำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562

-   ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2562

-   ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2562

 

 

กำหนดการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จท90 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 new

- จท90 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

- จท99 คู่มือนิสิต เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต ปีการศึกษา 2562

- จท95 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับงานทะเบียน

ลงทะเบียนแรกเข้าออนไลน์ ป.ตรี

- ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2560

- หนังสือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

- แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานการทะเบียน / Forms

 

 

 

 อื่น ๆ

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

 

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (3000401, 3000403)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (3000502 EBM)

-  กำหนดวันสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 สอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6)

 

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3)

-  กำหนดวันสอบและห้องสอบรายวิชา 5500123 สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

-  กำหนดวันสอบและห้องสอบรายวิชา 5500111 สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

-  กำหนดวันสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

 

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)