บันทึกประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561new

 

กำหนดการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

- จท99 คู่มือนิิสิต เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต ปีการศึกษา 2560

- จท95 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับงานทะเบียน

- ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2560

อื่น ๆ

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ช่วงที่ 2) 

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชา 3000529 FCC ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

- กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 6 

- กำหนดการสอบประจำรายวิชา 3000502 EBM ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 กลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

- กำหนดการสอบและห้องสอบรายวิชา 5500112 EXP ENG II 9กลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ช่วงที่ 2)

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ช่วงที่ 1)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ช่วงที่ 1) 

 

- แบบบันทึกข้อมูลที่อยู่หลังสำเร็จการศึกษาของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560