บันทึกประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

ประชาสัมพันธ์

-  แนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ ปีการศึกษา 2561

 

กำหนดการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561new

-  กำหนดกการประมวลผลการศึกษาระบบ RegChula Grading ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ทวิภาคnew

- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561

- จท99 คู่มือนิิสิต เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต ปีการศึกษา 2561

- จท95 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับงานทะเบียน

ลงทะเบียนแรกเข้าออนไลน์ ป.ตรี

 

- ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2560

 

อื่น ๆ

กำหนดวันสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 new

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)new

กำหนดวันสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561new

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 6)new

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) เพิ่มเติมnew

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 5)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3)

กำหนดวันสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 รายวิชา 3000109 ปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4)

กำหนดวันสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3)

กำหนดวันสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดวันสอบและห้องสอบรายวิชา 5500123 สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- กำหนดวันสอบและห้องสอบรายวิชา 5500111 สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

 

 

 

- แบบบันทึกข้อมูลที่อยู่หลังสำเร็จการศึกษาของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561