- บันทึกประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 

 

กำหนดการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560new

- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559

- ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

 

อื่น ๆ

- แบบบันทึกข้อมูลที่อยู่หลังสำเร็จการศึกษาของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 2559 (ช่วงที่ 1)

- กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4  

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ช่วงที่ 1)

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 2559 (ช่วงที่ 2)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5  new