ประกาศสำหรับนิสิตใหม่ปริญญาตรี

ปีการศึกษา  2559

 การสอบ

 

 

 กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 new

  (กำหนดการเรียน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "ตารางเรียน/ตารางปฏิบัติงาน" หัวข้อย่อย "ปีการศึกษา 2559"

 

 

  -ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร-   บัณฑิต ขั้นตอนที่ 1, ขั้นตอนที่ 2, ขั้นตอนที่ 3 และ การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ประจำปี 2560 (ปีการศึกษ่า 2559) 

 

 

                                                    

 -ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์  ชั้นปีที่ 3   ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ช่วงที่ 1)new

 

 

 

 

 

กำหนดการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  กำหนดวันเปิด ปิดภาคเรียน ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2559 
   
     

- กำหนดการลงทะบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559new

   

- การชำระค่าเล่าเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ระบบทวิภาค new

   
- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 new    
 
การลงทะเบียนเรียน
-  ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน