- บันทึกประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 

 

กำหนดการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

- จท99 คู่มือนิิสิต เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต ปีการศึกษา 2560

- ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

อื่น ๆ

- กำหนดการสอบและห้องสอบรายวิชา 5500111 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  new

กำหนดการสอบและห้องสอบรายวิชา 5500123 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ช่วงที่ 2)

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

กำหนดการสอบข้อเขียน รายวิชาของชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ช่วงที่ 1)

- กำหนดการสอบของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 2560 (ช่วงที่ 1)

- แบบบันทึกข้อมูลที่อยู่หลังสำเร็จการศึกษาของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560